Millal on saatekirja vaja?

HEA PATSIENT

 

Eestis toimub üleminek pabersaatekirjadelt digisaatekirjadele. See tähendab, et eriarsti saatekirja enam paberil patsiendile ei väljastata, vaid see liigub digitaalselt tervise infosüsteemi kaudu.

Selleks, et üleminek oleks sujuv ja toimuks tõrgeteta, teevad  Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise ja heaolu infosüsteemide arendamise keskus, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Haiglate Liit omavahel tihedat koostööd.

Millal on saatekirja vaja?

  • Eriarstile aja broneerimise aluseks on perearsti või teise eriarsti otsuse tulemusena vormistatud digisaatekiri. Saatekiri koostatakse ainult meditsiinilisel näidustusel ning see sisaldab teise arsti jaoks olulist informatsiooni patsiendi terviseprobleemi kohta. Saatekiri on vajalik nii juhul, kui perearst suunab patsiendi eriarsti vastuvõtule, kui ka juhul kui ühe eriala eriarst suunab patsiendi teise eriarsti juurde.

  • Saatekiri on vajalik pöördumiseks kõigi eriala arstide poole v.a. perearst, günekoloog, naha-suguhaiguste arst, silmaarst ja psühhiaater. 

  • Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist. Kui patsient pöördub saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata, siis on vastuvõtt ja kõik kaasnevad teenused talle tasulised.

 

Patsient saab vaadata nii kõiki talle väljastatud kui ka broneeringuga seotud digisaatekirju riiklikust patsiendiportaalist digilugu.ee. Seal on nähtavad ka kõik eestkostetavate ja esindatavate saatekirjad.

Perearst saab eriaarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu
Vajadusel võib perearst kasutada ka e-konsultatsiooni teenust Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Küsimus vaadatakse  eriarsti poolt läbi ning konsulteeritakse perearsti patsiendi edasise käsitluse suhtes või patsient kutsutakse eriarsti vastuvõtule, st patsient võetakse eriarsti poolt üle. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale. 

 

Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul.

Oluline on, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.

Mis muutub pabersaatekirjade asendumisel digisaatekirjadega?

  • Arst teavitab alati patsienti digisaatekirja koostamisest ja tervise infosüsteemi saatmisest.  Patsiendi palvel võib arst anda talle meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea.

 

Kirjalik  meelespea ega ka  digisaatekirja väljatrükk ei asenda digisaatekirja – eriarsti aja broneering tehakse ainult digisaatekirja alusel. Kui inimene pöördub aja broneerimiseks haigla poole paberile trükitud saatekirjaga, siis on haiglal kohustus alati kontrollida digisaatekirja olemasolu. Registratuuri töötajal ei ole õigust broneerida aega ilma digisaatekirjata.

 

Juhul, kui arstil ei õnnestu vastuvõtu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosüsteemi saata, siis võib ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosüsteemi saata ka hiljem, kuid tuleb arvestada, et patsiendil on võimalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel.


Isikule, kellel ei ole Eesti isikukoodi, väljastatakse pabersaatekiri.

 

Mida peab kindlasti teadma digisaatekirjadest?

  • Saatekiri peab tervise infosüsteemis olema olemas enne aja broneerimist, seda kontrollitakse eriarsti aja broneerimisel.

 

Saatekirja ei väljastata patsiendile tagasiulatuvalt. Näiteks olukorras, kus  eriarsti vastuvõtt juba käib või on ära toimunud, ei ole perearstil enam võimalik sellele vastuvõtule saatekirja väljastada.  

 

Digisaatekirjal on kehtivusaeg. See on aeg, mille jooksul on võimalik saatekirjaga vastuvõtuaega broneerida. Vastuvõtt võib toimuda ka hiljem peale saatekirja kehtivusaja lõppu st, kui patsiendil on kehtiva digisaatekirja alusel aeg broneeritud, siis arsti vastuvõtu päeval  ei pea saatekiri enam kehtiv olema. 

 

Digisaatekirjaga saab broneerida korraga ainult ühe aja. Tervise infosüsteem ei võimalda broneerida ühe saatekirja alusel samaaegselt aega mitme erineva arsti juurde. Kui patsient soovib panna uue aja sama saatekirja alusel, siis ta peab enne seda eelmise ajabroneeringu tühistama.

 

Juhul, kui patsient jätab vastuvõtule ilmumata või arst/teenuseosutaja tühistab vastuvõtuaja, vabastatakse saatekiri vanast broneeringust ja patsient saab seda kasutada uue aja broneerimiseks, kui saatekirja kehtivusaeg pole läbi.

 

Kui arsti vastuvõtul on käidud….

  • Ravi lõppedes koostab eriarst alati ravi kokkuvõtte ehk epikriisi. Sinna märgib ta omapoolsed soovitused patsiendile ning vajadusel suunised teistele tervishoiutöötajatele.  Epikriisis peab olema alati märgitud, kui eriarst jätab patsiendi enda jälgimisele või suunab tagasi perearsti jälgimisele. Perearst saab seda infot tervise infosüsteemi kaudu vajadusel kasutada.

 

Patsiendil on arsti koostatud epikriisi  võimalik näha riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee

 

Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde. 

 

Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik on avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja. Saatekirja sel juhul  vormistama ei pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvõtuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber / e-posti aadress vms. 

 

Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid võib olla kindel, et saab eriarsti väljastatud saatekirjaga järgmise eriarsti vastuvõtuaja broneerida. Seejuures tuleb arvestada ka võimalusega, et järgmisel korral ei saa täpselt sama eriarsti vastuvõtule.

 

Juhul, kui eriarstil ei ole tehnilistel põhjustel võimalik patsiendile tagasikutse saatekirja vormistada ja tervise infosüsteemi saata, korraldab ta patsiendi tagasikutsumise oma vastuvõtule muul moel, andes patsiendile sellekohase selgituse. Kindlasti peab eriarst sel juhul lisama tagasikutse kohta info patsiendi ravi kokkuvõttesse ehk epikriisi, mis edastatakse tervise infosüsteemi. 

 

Kui patsiendile jääb segaseks, kas eriarst kutsus ta enda vastuvõtule tagasi või mitte, siis tuleks see eriarstilt enne vastuvõtu kabinetist lahkumist üle küsida. 

 

Kui eriarst ei andnud uut vastuvõtu aega, ei väljastanud tagasikutse saatekirja ega teinud epikriisi tagasikutse kohta märget, siis on ta käesoleva terviseprobleemi osas patsiendiga ravisuhte lõpetanud ning edasiseks jälgimiseks või kaebuste süvenemise korral tuleb patsiendil pöörduda perearsti vastuvõtule.

 

Täname Teid koostöö eest!
Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa

Когда нужно направление?
 

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!
 
В Эстонии идет переход с бумажных направлений на цифровые. Это значит, то бумажное направление к врачу-специалисту больше не выдается пациенту, а движется через инфосистему здоровья. Для того чтобы переход прошел гладко и без перебоев, министерство социальных дел, Больничная касса, Центр развития инфосистем здоровья и благополучия, Общество семейных врачей Эстонии и Союз больниц Эстонии активно сотрудничают между собой.

Когда нужно направление?
    • Основанием для записи к врачу-специалисту служит выданное семейным врачом или другим врачом-специалистом цифровое направление. Направление выписывается пациенту лишь в случае медицинских показаний и содержит важную для врача информацию о проблемах со здоровьем пациента. Направление нужно как при направлении пациента к врачу-специалисту, так и от одного врача-специалиста к другому. 
    • Направление нужно для обращения к врачам всех специальностей, за исключением семейных врачей, гинекологов, дерматологов и венерологов, офтальмологов и психиатров. 
    • Направление должно быть у пациента до того, как он начнет записываться на прием к врачу-специалисту.
    • Если пациент обращается к врачу-специалисту, для приема которого необходимо направление, без направления, то пациенту придется самостоятельно оплачивать визит и дополнительные услуги.

Пациент видит все выданные ему цифровые направления на государственном пациентском портале digilugu.ee. Там же видны направления всех его подопечных или представляемых им лиц.

 

Семейный врач может проконсультироваться с врачом-специалистом и при помощи э-консультации
    • При необходимости семейный врач может воспользоваться услугой э-консультации. В этом случае семейный врач направляет врачу-специалисту вопрос, связанный с лечением пациента напрямую через инфосистему здоровья. Врач-специалист просматривает вопрос и консультируется с семейным врачом в части дальнейших шагов или же пациент приглашается на прием к врачу-специалисту, т.е. врач-специалист берет пациента на себя. Семейный врач всегда оповещает пациента, если он запрашивает э-консультацию у врача-специалиста и спрашивает контактный телефон пациента, который указывается на направлении. 
    • Врач-специалист отвечает семейному врачу при помощи инфосистемы здоровья самое позднее в течение четырех рабочих дней. Если врач-специалист решит пригласить пациента на прием, то с пациентом свяжутся в течение шести дней, принимая во внимание особенности проблемы со здоровьем. Поэтому важно, чтобы предоставленный пациентом номер телефона был бы корректным и пациент был бы доступен в течение этого периода.

 


Что изменится при замене бумажных направлений на цифровые?
    • Врач всегда оповещает пациента о составлении цифрового направления и о том, что оно было отправлено в инфосистему здоровья. По просьбе пациента врач может выдать ему в качестве напоминания и письменное направление.
    • Письменное направление или распечатка направления не служат заменой цифрового направления – к врачу-специалисту можно записаться только на основании цифрового направления. Если человек обращается в больницу для записи на прием с бумажным направлением, то больница всегда обязана проверять наличие цифрового направления. Работник регистратуры не имеет права записывать пациента на прием без цифрового направления.
    • В случае, если врач не может составить цифровое направление или отправить его в инфосистему здоровья во время приема, то по договоренности с пациентом он может составить/направить направление в систему и позже. Однако стоит учитывать, что пациент может записаться на прием только на основании цифрового направления.
    • Человеку, у которого нет эстонского личного кода, выписывается бумажное направление.

Что точно нужно знать о цифровых направлениях?
    • Направление должно быть в инфосистеме здоровья до записи, его наличие проверяется при записи к врачу-специалисту.
    • Направление не выдается пациенту задним числом. Например, в ситуации, когда прием у врача уже начался или прошел, семейный врач больше не может выдать направление на этот прием.  
    • У цифрового направления есть срок действия. Это время, в течение которого можно записаться на прием при помощи направления. Прием может быть и позже, после истечения срока действия направления. Иными словами, если пациент записан на прием на основании действующего направления, то направление не должно действовать в день приема врача. 
    • При помощи цифрового направления можно записаться лишь на один прием. Инфосистема здоровья не позволяет разом записываться к нескольким врачам при помощи одного и того же направления. Если пациент хочет записаться на новый прием на основании прежнего направления, то необходимо отменить прежнюю запись.
    • В случае, если пациент не явится на прием или врач/учреждение здравоохранения отменит прием, то направление освобождается от старой записи и пациент сможет воспользоваться им для записи на новый прием, если срок действия направления еще не истек.

 

 

Когда пациент сходил на прием к врачу-специалисту...
    • По окончании лечения врач-специалист составляет резюме лечения или эпикриз. Там он отмечает свои рекомендации для пациента, а также, при необходимости, инструкции для других медицинских работников. В эпикризе всегда должно быть указано, оставляет ли врач пациента на своем наблюдении или же направляет под наблюдение семейного врача. При необходимости, семейный врач может воспользоваться этой информацией при помощи инфосистемы здоровья.
    • Пациент может посмотреть составленный врачом эпикриз на государственном пациентском портале digilugu.ee
    • Если у врача-специалиста выяснится, что пациент нуждается в приеме другого врача-специалиста, то новое направление оформляет тот же врач-специалист. Пациент не должен обращаться к семейному врачу для получения направления. 
    • Если врач-специалист оставляет пациента под своим наблюдением и график приема открыт до того времени, как он пригласит пациента вновь, то врач-специалист сам записывает пациента на новое время и не нужно оформлять направление. В случае, если пациенту нужно изменить время приема, то для этого ему дают контактный телефон/адрес эл. почты или т.п. 
    • Если врач-специалист оставляет пациента под своим наблюдением и график приема не открыт до того времени, как он пригласит пациента вновь, то врач-специалист оформляет для пациента т.н. повторное направление в виде обычного амбулаторного направления. В этом случае пациент не должен по новой обращаться к семейному врачу для оформления направления, а может быть уверен, что сможет записаться на новый прием с выданным врачом-специалистом направлением. При этом, следует учитывать, что в следующий раз пациент может попасть на прием не к тому же именно врачу-специалисту.
    • В случае, если врач-специалист по техническим причинам не может оформить повторный вызов и отправить его в инфосистему здоровья, то врач организовывает повторный вызов пациента на прием иным способом, сообщая пациенту об этом. В этом случае врач должен обязательно добавить информацию о повторном вызове в эпикриз, который отправляется в инфосистему здоровья. 
    • Если пациенту неясно, вызвал ли врач-специалист его на повторный прием или нет, это необходимо уточнить у врача-специалиста до того, как пациент покинет кабинет. 
    • Если врач-специалист не назначил время нового приема, не выдал направление на повторный прием и не сделал в эпикризе пометки насчет повторного вызова, то этот эпизод лечения считается завершенным и в случае появления жалоб или для дальнейшего наблюдения пациент должен обратиться на прием семейного врача.

 

 

Благодарим вас за сотрудничество!
Министерство социальных дел и Больничная касса